دبیرستان غیردولتی شهید مدرس http://cemo.ir 2019-05-21T15:42:16+01:00 text/html 2018-05-06T09:31:44+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی تکنیک حل مسئله SCAMPER http://cemo.ir/post/101 <div align="center"> <font face="Mihan-Iransans" size="3"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8325566276/SCAMPER1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="right"> <font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span lang="FA" style="margin: 0px;"><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <br></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'>حل خلاقانه ی مشکلات با </span></b><b><span style="margin: 0px;" dir="LTR"><font face="Calibri">SCAMPER</font></span></b></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <br></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="margin: 0px;" dir="LTR"><font face="Calibri">SCAMPER</font></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span> تکنیکی است که می توانید با استفاده از آن خلاقیت خود را راه بیندازید و بتوانید از پس مشکلات پیش روی خود برآیید. در اصل، </span><span style="margin: 0px;" dir="LTR"><font face="Calibri">SCAMPER</font></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span> یک چک لیست چند منظوره است با سوالاتی که منجر به تولید ایده می شوند، که هم بسیار ساده است و هم بسیار قدرتمند. </span></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <br></p></span></font></font><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><span lang="FA" style="margin: 0px;">در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید ...</span></font></font></p> </div> text/html 2018-04-29T08:33:06+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی با ما همراه باشید ... http://cemo.ir/post/100 <title></title> <style> img { opacity:1.0 } img:hover { opacity:0.5 } </style> <div style="margin-right:10%"> <a href="http://sapp.ir/modares73" target="_blank"> <img style="width:20%" src="http://s9.picofile.com/file/8324879092/Soroush_Icon.png"> </a> <a href="https://www.aparat.com/modares73" target="_blank"> <img style="width:20%" src="http://s9.picofile.com/file/8324879118/aparat_icon_color_black_512.png"> </a> <a href="https://www.instagram.com/modares73/" target="_blank"> <img style="width:20%" src="http://s8.picofile.com/file/8300761734/Instagram_logo.png"> </a> <a href="https://t.me/modares73" target="_blank"> <img style="width:20%" src="http://s9.picofile.com/file/8324879368/Telegram_logo.png">&nbsp;</a></div><div style="margin-right:10%"><br></div><div style="margin-right:10%"><br></div><div style="margin-right:10%"><br></div><div style="margin-right:10%"><br></div><div align="center" style="margin-right:10%"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>ما را در سایر شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید</b></font></div><div align="center" style="margin-right:10%"><br></div><div align="center" style="margin-right:10%"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>کلیک بر روی عکس</b></font></div><div align="center" style="margin-right:10%"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font></div> text/html 2018-03-01T08:31:41+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی آزمایشگاه http://cemo.ir/post/99 <style>.video_embed_frame { position: relative;}.video_embed_frame iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;}</style><div class="video_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="http://tamasha.com/embed/L6gyz" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-02-15T06:56:32+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی برف بازی http://cemo.ir/post/98 <style>.video_embed_frame { position: relative;}.video_embed_frame iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;}</style><div class="video_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="http://tamasha.com/embed/R25Bm" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-01-06T07:25:41+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی هرم یادگیری http://cemo.ir/post/97 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8316029700/Cone_Of_Learning.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">یادگیری تقریبا همه چیز به کمک هرم یادگیر</font><font face="Mihan-Iransans" size="2">ی</font></b></div><div><font face="Thread-00008bc4-Id-0000000b" size="2"> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>هرم یادگیری</span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>این عکس حاصل تحقیقات </span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;" dir="LTR">Edgar Dale</span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span> در 1969 می باشد. تمرکز این محقق بر روی تاثیر گذار ترین راه های یادگیری به وسیله ی درس دادن یک موضوع خاص به روش های مختلف به افراد و یادداشت برداری از توانایی یادآوری آن ها بعد از اتمام تدریس بود.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>این شکل امروزه به هرم یادگیری معروف است. اما این نکته را باید در نظر داشت که درصد هایی که در سمت چپ این شکل میبینید کار خود </span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;" dir="LTR">Dale</span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span> نیست و بعدا افراد دیگری با تحقیقات خود این اعداد را اضافه کرده اند. </span></p> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>هر چند بحث بر روی تاثیر گذار ترین راه برای یادگیری به طور مطلق ممکن نیست و توانایی افراد در یادگیری متفاوت است اما این شکل می تواند یک راهنمای کلی برای بهبود یادگیری استفاده شود. </span></p> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>بر اساس این تحقیق:</span></p> <p style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;"><span style="margin: 0px;">-<span style='font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>کم اثر ترین راه یاد گیری گوش کردن به کسی است که درباره ی آن موضوع حرف می زند (مانند کلاس درس)</span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin: 0px 48px 10.66px 0px; text-align: right; text-indent: -0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;"><span style="margin: 0px;">-<span style='font: 7pt "Times New Roman"; margin: 0px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>پر اثر ترین راه یاد گیری درس دادن آن موضوع و استفاده از آن در زندگی روزمره است.</span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 16pt;" dir="LTR"></span></p> <p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>این شکل دلیل این را که چرا ممکن است افراد قسمتی از یک فیلم را بیشتر نسبت به بخشی از یک کتاب با همان موضوع به خاطر بسپارند، بیان می کند. یک فیلم بخش های دیداری و شنیداری مغز مخاطب را درگیر می کند و احتمال به خاطر سپردن اطلاعات به این شکل بیشتر می شود.</span></p> </font></div><div><b></b><font face="Mihan-Iransans"></font><font size="2"></font><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><br></div> text/html 2017-12-23T08:20:37+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی شش دغدغه افراد باهوش http://cemo.ir/post/96 <div align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8314945850/Intelligent.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای آشنایی بیشتر با این شش دغدغه افراد باهوش ادامه ی مطلب را مطالعه کنید</b></font></div> text/html 2017-12-16T08:17:37+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی جبران کمبود خواب http://cemo.ir/post/95 <div align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8314390850/sleep_deprivation.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </div><div align="center"><font color="#ff0000"></font><br></div><div align="right"> <font face="Thread-000037d8-Id-0000000a" size="2"><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <font color="#ff0000"></font><br></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><font face="Arial"><font color="#ff0000"></font><br></font></b></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <font color="#ff0000"></font><br></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'><font color="#ff0000">دلیل عدم توانایی جبران کمبود خواب که در طول هفته جمع شده است</font></span></b></p></font><font face="Thread-000037d8-Id-0000000a" size="2"><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <font color="#ff0000"></font><br></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;'>همه ی ما این تجربه را داشته ایم: هر روز هفته 6 یا 7 صبح از خواب بلند می شویم، با خستگی خود را به سمت کار یا مدرسه می کشیم. بعد وقتی روز تعطیل فرا می رسد، زمانی از خواب بیدار می شویم که ظهر شده است.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> <span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL">شاید این کار منطقی به نظر بیاید اما "طبیعی" نیست.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10.66px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL">در ادامه مطلب با ما همراه باشید ...</span></p></font></div> text/html 2017-10-14T16:53:14+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی مراسم روز بزرگداشت حافظ http://cemo.ir/post/94 <div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8309081176/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><b>برای تماشای ویدیو به ادامه ی مطلب مراجعه کنید</b></font></div> text/html 2017-10-05T05:44:39+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی 12 نکته برای بالا نگه داشتن سطح انرژی http://cemo.ir/post/93 <div><font face="Mihan-Iransans"><img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8308242118/title.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با بهره گیری از این نکات می توانید سطح انرژی خود را در طول روز بالا نگه داشته و از خستگی و بی حوصلگی در طول روز فرار کنید.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید</font></div> text/html 2017-08-30T06:35:27+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی هر هفته، سال نو مبارک !!! http://cemo.ir/post/92 <div align="center"> <img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8305041326/FreshStart_preview.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div align="center"><br></div><div align="right"> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font color="#ff6666" size="3">هر هفته، سال نو مبارک !!!</font></span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font size="3">شروع سال جدید فرصتی عالی برای شروعی تازه است؛ این زمانی است که اکثر ما اهداف جدیدی برای خود معین کرده و انگیزه و اشتیاق زیادی برای دنبال کردن آن ها داریم.</font></span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font size="3">اما بعد از گذشت حدود یک ماه، احساس طراوت سال جدید از بین رفته است. بسیاری از ما اهدافی را که مشخص کرده بودیم را حتی به یاد نمی آوریم، چه برسد به اینکه بخواهیم این اهداف را محقق کنیم.</font><font size="3"><font color="#993399"> <b>چگونه این حس طراوت و تازگی را در طول سال با خود حفظ کنیم تا بتوانیم اهدافی که برای خود معین کرده ایم را دنبال کنیم؟</b></font></font></span></p> </div> text/html 2017-08-28T07:11:43+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی تله ی ذهنی نسبیت http://cemo.ir/post/91 <div align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8304836392/Relativity_Trap.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font size="3">تله ی ذهنی نسبیت: چگونه باعث گمراهی ما می شود</font></span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3"><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'>ذهن ما جهان اطراف را از طریق مقایسه درک می کند. برای مثال، زمانی که خرید می کنید چگونه تشخیص می دهید جنسی گران است یا ارزان؟ خب معلوم است با مقایسه ی قیمت با سایر کالا ها. این کار در سایر موارد زندگی نیز صحت دارد: <b>ما دائم در حال مقایسه هستیم </b></span><b><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "Times New Roman",serif;'>–</span></b><b><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'> هر چیزی در هر جایی.</span></b></font></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font size="3">درست است مقایسه کردن طبیعت بشر است، اما قضاوت هر چیز صرفا از طریق مقایسه ممکن است باعث شود غیر منطقی فکر کنیم و تصمیمات نادرست بگیریم. در نهایت، وقتی متوجه تصمیم نادرست خود می شوید احساس حقارت می کنیم. </font></span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; font-family: "B Zar";'><font size="3">چگونگی کارکرد این تله ی ذهنی را ببینید و راه فرار از آن را یاد بگیرید.</font></span></p> </div> text/html 2017-08-21T04:43:53+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی لیست 100 تایی http://cemo.ir/post/90 <div align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s9.picofile.com/file/8304142084/list_of.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><div><b><i><br></i></b></div><div> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt;'><font color="#ff0000">با لیست 100 با هر مشکلی مقابله کنید</font></span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt;'>لیست 100 تکنیکی قدرت مند است که می توانید از آن برای تولید ایده، روشن کردن افکار، آشکار کردن مسائل و مشکلات نهان یا پیدا کردن پاسخ سوالات خاصی که در ذهن دارید استفاده کنید.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt;'>این تکنیک اصول ساده ای دارد: مسئله یا مشکل خود را در بالای صفحه ی کاغذی سفید بنویسید و به دنبال 100 راه برای حل آن مشکل بگردید. "100 راه برای افزایش درآمد"، "صد راه برای افزایش خلاقیت"، "صد راه برای بهبود روابط اجتماعی" و ... این ها همه مثال هایی از این قبیل هستند.</span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt;'>"<b>صد راه؟ </b>آیا زیاد نیست؟"</span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt;'>سعی کنید تحملش کنید: دقیقا همین اغراق است که باعث می شود این تکنیک قدرت مند باشد.</span></p> </div> text/html 2017-08-14T07:06:45+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی عادت "چرا؟" http://cemo.ir/post/88 <p align="center" style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8303469976/Brain_Bulb1.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><font color="#ff0000">افزایش قدرت تفکر با عادت "چرا؟" </font></span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>اگر در یافتن راه حل برای رسیدن به هدف خود یا حل یک مشکل در جا می زنید، ابزار آنالیز سریعی وجود دارد که می توانید با استفاده از آن وارد مسیر درست شده تا ساعت ها وقت خود را صرف تفکرات بیهوده نکنید. این ابزار بسیار ساده و در عین حال موثر است: تنها کاری که باید بکنید این است که از خودتان بپرسید "چرا؟" ...</span></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><font color="#ff0000">یافتن انگیزه ی شخصی </font></span></b></p> <p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>پشت هر هدفی که دنبال می کنید یا هر مسئله و مشکلی که در پی حل آن هستید انگیزه ای وجود دارد. حتی وقتی دلیل اینکه کاری را انجام می دهید روشن است، دفعه بعد که برای حل مشکلی در حال تفکر و پیدا کردن راه حل هستید، <b><font color="#ff9900">چند ثانیه وقت بگذارید و این سوال را به طور مشخص از خود بپرسید:</font></b></span></p> <p align="center" style="margin: 0px 0px 11px; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">"چرا می خواهم این کار را انجام دهم؟"</font></span></b></p> text/html 2017-08-13T09:32:25+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی استراتژی های کاربردی در استفاده از جعبه ی زمان (قسمت دوم) http://cemo.ir/post/87 <div align="Center"><img align="center" src="http://s9.picofile.com/file/8303376176/time_box_strategy_part_two.jpeg"></div><div align="Center"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="3">با ادامه ی مبحث 15 استراتژی کاربردی در استفاده از روش جعبه بندی زمان با ما همراه باشید</font></div> text/html 2017-08-09T06:35:17+01:00 cemo.ir مجتبی مسعودی استراتژی های کاربردی در استفاده از جعبه ی زمان http://cemo.ir/post/86 <div align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8303005276/time_box_Strategy.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div><p></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><font color="#ff0000">15 استراتژی برای استفاده ی بهتر از جعبه بندی زمان (قسمت اول)</font></span></b></p><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font color="#ff0000"></font><br></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>یکی از موثرترین روش های مدیریت زمان روش جعبه بندی زمان یا </span><span style="margin: 0px; line-height: 107%; font-size: 12pt;" dir="LTR">Time Boxing</span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span><span style="margin: 0px;" dir="RTL"></span> می باشد. اگر با این روش آشنایی دارید با استفاده از این 15 نکته می توانید تاثیر آن را حتی بیشتر کنید.</span></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>کسانی که با این روش آشنایی ندارند می توانند به<a href="http://cemo.ir/post/39" target="_blank"> این مطلب</a> مراجعه کنند. اما به طور خلاصه جعبه بندی زمان <b><font color="#993399">اختصاص دادن زمانی مشخص برای انجام کار به خصوصی است</font></b>. اما به جای آن که تمام وقت خود را صرف انجام همان کار کنید تا آن کار به اتمام برسد، خود را متعهد می کنید تا طی زمان مشخص شده هر مقدار از آن کار را که توانستید انجام دهید و با اتمام وقت دست از کار بکشید. </span></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>اما مواظب باشید سادگی این روش شما را گول نزند. این روش نکات بسیاری دارد.</span></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='margin: 0px; line-height: 107%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt;'>مطالب بسیار زیادی در مورد این روش نوشته شده است اما در این مطلب <b><font color="#993399">15 روش مشخص برای افزایش بهره وری</font> </b>این روش ارائه شده است.</span></p><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><br></b></p></span><p style="margin: 0px 0px 11px; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b></b><i></i><u></u><sub></sub><sup></sup><strike></strike><font size="2"></font><font face="tahoma"></font><br></p>